درباره ما

 • اعضاء هيأت مديره   ( 1 مطلب )
  • نام و نام خانوادگی: غلامرضا زمانی فرد
  • سال تولد: 1332
  • سمت: رئیس هیأت مدیره
  • تحصیلات: لیسانس حسابداری صنعتی

  آقای غلامرضا زمانی فرد


  • م و نام خانوادگی: محمد رحیمی نژاد هوراند
  • سال تولد: 1343
  • سمت: نایب رئیس هیئت مدیره
  • تحصیلات: فوق لیسانس حقوق عمومی

  محمد رحیمی نژاد هوراند

  • نام و نام خانوادگی: محمدرضا ادبی
  • سال تولد: 1329
  • سمت: عضو هیأت مدیره
  • تحصیلات: فوق لیسانس حسابداری

  آقای محمدرضا ادبی

  • و نام خانوادگی: چنگیز نظامیوند چگینی فرد
  • سال تولد: 1350
  • سمت: مدیر عامل
  • تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

  چنگیز نظامیوند چگینی فرد

 • گواهينامه و افتخارات شركت مرواريد هامون   ( 2 مطالب )